Rezerwacje

 

W celu uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień poniżej zamieszczamy regulamin procedury rezerwacji, oraz wskazówki jak postępować by mieć pewność że pokoje zostały zarezerwowane na Państwa wymarzony urlop.

Rezerwacje można złożyć:

 • telefonicznie dzwoniąc na numer 504 163 427, (18) 54 160 77,
 • mailowo pisząc na adres: willa@majerczyk.pl
 • W przypadku braku wolnych terminów zostaniecie Państwo poinformowani o tym fakcie w możliwie najkrótszym terminie.


Każda forma rezerwacji wymaga wpłaty zadatku ( 30 % wartości usługi ) w terminie do 48h od momentu złożenia rezerwacji. Brak wpłaty powoduje automatyczne cofnięcie rezerwacji! Rezygnacja z pobytu oznacza odstąpienie od umowy a otrzymany zadatek nie podlega zwrotowi. Po otrzymaniu zadatku otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji mailowo bądź sms-em.

Opłatę za usługę należy uregulować w dniu przyjazdu.
"Willa Majerczyk"
Ul.Stasikówka 118, 34-520 Poronin
tel.: 18 54 160 77
tel. kom.: 48 504 163 427
e-mail: willa@majerczyk.pl

Nr konta:

PKO BP SA
83 1020 3466 0000 9602 0076 9323

 

Regulamin rezerwacji i płatności

 1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mnie jszej niż 30% wartości
  rezerwacji na podane konto bankowe.
 2. Termin wpłaty zadatku: 48h
 3. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 4. Zadatek nie podlega zwrotowi . Re zerwację mo żna przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności mie jsc noclegowych) w przypadku re zygnacji do 21 dni przed przyja zdem.
 5. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.
 6. Nie wykorzystanie ca łości pobytu przez Gościa na skutek późnie jszego przyja zdu lub wcześniejs zego wyja zdu niż wynika to z rezerwacji , nie skutkuje obniżeniem pł atności za usługę.
 7. Niepojawienie si ę Gościa do godz. 9.00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.
 8. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.
 9. Zastrzegamy prawo do zmiany cen.

Regulamin obiektu

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Willa Majerczyk uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę.
 6. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości ok 30% kwoty pobytu. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania.
 7.  Zadatek nie podlega zwrotowi . Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji do 21 dni przed  planowanym przyjazdem.
 8.  Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 9. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.
 10. Goście zobowiązani są  dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią.
 11. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji 
  o danych osobowych zameldowanych Gości naszego obiektu.
 12.  W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.
 13. Osoby niezameldowane w Willi Majerczyk mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 20.00.
 14. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 15. Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Kierownictwa, 
  w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 16. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 100 zł.
 17.  W momencie przekazania przez Recepcję klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek  i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. 
 19. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek. W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 5.000 zł.
 20.  Willa Majerczyk świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią 
  i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi natychmiastową reakcję.Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy 
  w dostawie wody lub prądu.
 21. Willa Majerczyk ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa.
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
  • wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
  • sprawną pod względem technicznym usługę.W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Recepcja  dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
 22. Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
  • przechowanie bagażu. Recepcja może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
  • przechowanie sprzętu sportowego.
 23. Obiekt  ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849 kodeksu cywilnego , o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 24. W obiekcie zabronione jest:
  • wynoszenie żywności poza teren sali restauracyjnej
  • zabieranie ręczników pokojowych  (możliwość wypożyczenia w Recepcji za dodatkową opłatą)
  • zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa)
  • chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi
  • wprowadzanie zwierząt na teren obiektu
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite
 25. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.
 26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

Udostępnij:

Ta strona korzysta z plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności